Online Eğitim Merkezi
Anasayfa » İngilizce Konu Anlatımı 4. 5. 6. 7. ve 8.Sınıf » Present Continuous Tense Konu Anlatımı Exercises

Present Continuous Tense Konu Anlatımı Exercises

Present Continuous Tense Türkçedeki şimdiki zaman yapısına karşılık gelmektedir. Nasıl ki Türkçede şimdiki zamanı belirtmek için “-yor” eki kullanılıyorsa İngilizcede de fiile “-ing” takısı eklenir.
walk → walking
study → studying
play → playing

Present Continuous Tense” de cümle kurmak için özneden sonra “am / is / are” yardımcı fiillerinden biri gelir ve ardından fiile “-ing” takısı eklenir. İngilizcede şimdiki zamanda kurulan bir cümlenin yapısı aşağıdaki gibidir:
Subject(Özne) + am/is/are + Verb (Fiil) +ing
I am studying.
(Ben ders çalışıyorum.)
She is sleeping.
(O uyuyor.)
They are walking.
(Onlar yürüyorlar.)

Şimdi de “Present Continuous Tense” deki olumlu, olumsuz cümleleri ve soru cümlelerini inceleyelim.
OLUMLU CÜMLELER
SUBJECT + AM/IS/ARE + VERB + ING
Examples (Örnekler)

LONG FORMSSHORT FORMS
I am playing. (Ben oynuyorum.)
You are playing. (Sen oynuyorsun.) ya da (Siz oynuyorsunuz.)
He is playing. (O oynuyor.)
She is playing. (O oynuyor.)
It is playing. (O oynuyor.)
We are playing. (Biz oynuyoruz.)
They are playing. (Onlar oynuyorlar.)
I’m playing.
You’re playing.
He’s playing.
She’s playing.
It’s playing.
We’re playing.
They’re playing.


OLUMSUZ CÜMLELER
SUBJECT + AM/IS/ARE + NOT + VERB + ING
Examples (Örnekler)
LONG FORMSSHORT FORMS
I am not playing.
You are not playing.
He is not playing.
She is not playing.
It is not playing.
We are not playing.
They are not playing.
I’m not playing.
You’re not playing. /You aren’t playing.
He’s not playing. / He isn’t playing.
She’s not playing. / She isn’t playing.
It’s not playing. / It isn’t playing.
We’re not playing. / We aren’t playing.
They’re not playing. / They aren’t playing

YES/NO SORU CÜMLELERİ
Bu tarz soru cümlelerinde ayrı bir soru kelimesi kullanılmaz. Sadece yardımcı fiil başa getirilerek kurulan soru cümleleridir ve yalnızca “yes” ya da “no” ile cevaplanırlar.
AM/IS/ARE + SUBJECT + VERB + ING ?

YES/NO QUESTIONSSHORT ANSWERS
Am I playing?
Are you playing?
Is he playing?
Is she playing?
Is it playing?
Are we playing?
Are they playing?
Yes, you are. / No, you aren’t.
Yes, I am. / No, I’m not.
Yes, he is. / No, he isn’t.
Yes, she is. / No, she isn’t.
Yes, it is. / No, it isn’t.
Yes, you are. / No, you aren’t.
Yes, they are. / No, they aren’t.

WH- SORU CÜMLELERİ
Bu tarz soru cümlelerinde cümlenin başında bir soru kelimesi kullanılır ve kullanılan kelimeye göre bir bilgi istenir. Örneğin, “who” kelimesi “kim” sorusudur ve bu yüzden istenilen bilgi bir kişi hakkındadır. Soru kelimeleri genellikle “wh” harfleri ile başladığından bu sorulara “Wh- questions” denir.

WH- + AM/IS/ARE + SUBJECT + VERB + ING ?
Examples (Örnekler)
A: Who are you playing with? ( Kiminle oynuyorsun?)
B: I’m playing with my friend. (Arkadaşımla oynuyorum.)

A: What are you playing? (Ne oynuyorsun?)
B: I’m playing football. (Futbol oynuyorum.)

A: Where is he going? (O, nereye gidiyor?)
B: He is going to school. ( O, okula gidiyor.)

“Present Continuous Tense” de fiile “-ing” takısı eklenirken bazı kurallar vardır:
1. Genelde fiillerin çoğuna sadece –ing takısı eklenir.
work → working
cry → crying
do → doing

2. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır.
stop → stopping
run → running
begin → beginning
“y” ve “w” harfleri bu kuralın dışında kalır ve tekrarlanmazlar.
play → playing
show → showing

3. Eğer fiil –ie harfleri ile bitiyorsa –ie harfleri y harfine dönüşür.
lie → lying
die → dying
4. Eğer fiil –e harfi ile bitiyorsa –e harfi düşer.
live → living
come → coming

“Present Continuous Tense” Kullanımı
1. Present Continuous Tense içinde bulunduğumuz zamanda yani şimdi (now) ya da şu anda (at the moment) yapıyor olduğumuz işleri anlatmak için kullanılır.
We are learning English now.
(Biz şimdi İngilizce öğreniyoruz.)
They are talking at the moment.
(Onlar şu anda konuşuyorlar.)

2. Şu sıralar geçici süre devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır.
My aunt is staying with us now.
(Teyzem şimdi bizimle kalıyor.)
My father is working hard these days.
(Babam bu günlerde çok çalışıyor.)
3. Çok yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen eylemleri anlatmak için kullanılır.
A: What are you doing tomorrow?
(Yarın ne yapıyorsun?)
B: I’m going to the cinema with my friends.
(Arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum.)

Present Continuous Tense sadece bir iş ya da hareket bildiren fiillerle kullanılır. Bir oluş ya da durum bildiren fiillerle Present Continuous Tense kullanılamaz. Bunun yerine bu fiillerle Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanılır. Present Continuous Tense ile kullanılamayan fiillerin en yaygın olanları şunlardır:

Soyut fiiller : be, believe,know, need, understand, remember, think,imagine, forget, mean, exist,want...
Duygu bildiren fiiller : like, dislike, love, hate, fear, envy, care...
Duyu bildiren fiiller : hear, see, feel, smell, taste,sound,seem
Aitlik bildiren fiiller : own, have, belong, possess
I love my mother. (Ben annemi seviyorum.)      I am loving my mother.

I want a new car. (Ben yeni bir araba istiyorum.)      I am wanting a new car.

Türkçe düşündüğümüzde yukarıdaki iki cümle kulağa doğru gelse de İngilizcede böyle bir kullanım kesinlikle yoktur. Çünkü “love (sevmek)” ve “want (istemek)” fiilleri hareket bildirmeyen fiiller olduklarından şimdiki zamanda kullanılamazlar. Öte yandan İngilizcede bir kelime birden çok anlama gelebilir. Örneğin, “have” kelimesi “sahip olmak” anlamına geldiğinde hareket bildirmez, fakat “yapmak” ya da “yemek” anlamında kullanıldığında hareket bildirir.

I have a sister. (Ben bir kızkardeşe sahibim.) I am having a sister.
We are having dinner now. (Biz şimdi akşam yemeği yiyoruz.)
She is having a bath now. (O, şimdi banyo yapıyor.)

Zaman ifadeleri genellikle cümlenin sonunda kullanılır. Present Continuous Tense ile kullanılan zaman ifadelerinden en yaygın olanları şunlardır:
now: şimdi
at the moment: şu anda
right now: tam şimdi
at present : şimdi
these days: şu günlerde
today: bugün
Ayrıca “Look!”, “Listen!” ya da “Be careful!” gibi ünlemlere de dikkat etmek gerekir.

EXERCISES » Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları “am”, “is” ya da “are” ile doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken küçük harf kullanınız.

1. Hurry up! We waiting for you.

2. He working in London at the moment.

3. The children running at the playground right now.

4. My parents cooking dinner in the kitchen. It smells wonderful.

5. I studying hard for the exam.

6. People getting more aggressive these days.

7. That girl wearing a beautiful dress.

8. It raining heavily at present.

9. The teacher checking our homework.

10. My sister and I going shopping.


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.